Sağlık Bilimleri Fakültesi


 2021-2022 Dönemi Çift Ana Dal (ÇAP) Başvuruları

2021-22 eğitim öğretim yılı için Çift Ana Dal Programı'na (ÇAP) başvurular başlamıştır.
 ÇAP başvuru formu doldurarak imzalandıktan sonra sbf@gelisim.edu.tr mail adresine, öğrenci mail adresi ile başvuru tarihlerinde (14.07.2021- 24.07.2021)  gönderilmelidir.  

ÇAP başvuruları ile ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:

 • Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift ana dal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift ana dal programına yerleştirilir.
 • Aynı anda birden fazla çift ana dal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift ana dal ile bir yan dal yapılabilir.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına (Grafik Tasarımı bölümü gibi) öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Öğrencilerin çift ana dal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift ana dal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
 • Çift ana dal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 • Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir. Not döküm belgeniz ve programının ilgili sınıfında başarı sıralamanız (%20) fakülte sekreterliğince görüntülenebilecektir. 
 • Çift ana dal öğrencisi kabul edecek programların kontenjanları ve programlara hangi ana dal öğrencilerin başvurabileceği programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere senato kararı ile belirlenir.
 • Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.

Çift Ana Dal Programına Başvuru Koşulları

 • Öğrenci çift ana dal diploma programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Ana dal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Çift ana dala başvuru anında ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’inde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilir.
 • Ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.
 • Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
 • Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift ana dal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 • Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 • Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift ana dal programına başvuruda bulunamaz.